Tin nội bộ


    Trang chủ . Tin nội bộ
    Đại hội Đảng bộ Viện Thiết kế nhiệm kỳ 2010 - 2015

    Trung tuần tháng 4 năm 2010, Đảng bộ Viện Thiết kế đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Thiết kế lần thứ VIII nhiệm kỳ 2010 - 2015.

    Xem chi tiết

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1